พละศึกษา

posted on 01 Oct 2008 13:21 by janeloveboomza
895-141 ทักษะการว่ายน้ำ 1(0-2-1)(Skill in Swimming)

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการว่ายน้ำ ตลอดจนการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการว่ายน้ำ ให้รู้ถึงเทคนิค และทักษะการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกาย การบำรุงรักษาสุขภาพและการดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกในการว่ายน้ำ895-142 ทักษะการเล่นเทนนิส (Skill in Tennis) 1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไป วิวัฒนาการและคุณค่าของเทนนิส ทักษะเฉพาะตัว และทักษะวิธีการเล่นประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ กติกาและมารยาทของการ เป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกายและการบำรุงรักษาสุขภาพ การเล่น ด้วยความปลอดภัยและการดูแลรักษาอุปกรณ์ของกีฬาเทนนิส

895-143 ทักษะการเล่นบาสเกตบอล (Skill in Basketball)  1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไปและคุณค่าของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น ของนักกีฬาบาสเกตบอล ระเบียบกติกามารยาทของการเป็นผู้เล่น และผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกายและการบำรุงรักษาสุขภาพ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และความมีน้ำใจนักกีฬา การระวังรักษา สวัสดิภาพ ความปลอดภัยในการเล่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์895-144 ทักษะการเล่นวอลเลย์บอล (Skill in Volleyball) 1(0-2-1)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล และศึกษาถึงคุณค่าและจุดเด่นของวอลเลย์บอล เทคนิคและทักษะส่วนบุคคล การเล่นทีม มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกาย การบำรุง รักษาสุขภาพ และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเล่น วอลเลย์บอล895-145 ทักษะการเล่นกรีฑา (Skill in Track and Field) 1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไปและคุณค่าของกรีฑา ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้นของ นักกรีฑา แต่ละประเภท ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและ ผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกาย และการบำรุงรักษาสุขภาพของการเล่นด้วย ความปลอดภัยและการดูแลรักษาอุปกรณ์895-146 ลีลาศ (Skill in Social Dance)  1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมาของการลีลาศ ทิศทางในการลีลาศการจับคู่ที่ ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นในการลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับ การลีลาศแบบบอลรูม และลาตินอเมริการวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ ถูกต้องในการลีลาศ895-147 ทักษะการเล่นยูโด (Skill in Judo) 1(0-2-1)

ความรู้ความ.เข้าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของยูโดเทคนิคและ
ทักษะของท่าทุ่มและท่าล็อค มารยาทที่นักยูโดพึงปฏิบัติ การตั้งหลักและการหา โอกาสทำให้คู่ต่อสู้เสียหลัก และทิศทางในการทำให้คู่ต่อสู้เสียหลัก หลักการทุ่ม โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบประเพณี กติกาการแข่งขัน มารยาท ของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกายและการบำรุงรักษาสุขภาพการ เล่นด้วยความปลอดภัย และการดูแลรักษาอุปกรณ์และสถานที่เรียนยูโด895-148 ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล (Skill in Soccer) 1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมาของฟุตบอล คุณค่าของฟุตบอลทักษะเบื้องต้น ในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกาย และการบำรุงรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ ความปลอดภัย ในการเล่นฟุตบอล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นฟุตบอล895-149 ทักษะการเล่นตะกร้อและเซปัคตะกร้อ (Skill in Takraw and
               Sepak Takraw) 
1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไป คุณค่าและประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทักษะเฉพาะตัวชั้นสูง เทคนิคและความสามารถพิเศษ ในการเล่นเฉพาะตัว และการเล่นเป็นชุด ระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน วิธีการเล่นแบบรุก และรับ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนักตะกร้อที่ดี ตลอดจน การเป็นผู้ดูที่ดี การร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบต่อหน้าที่และความมีน้ำใจนักกีฬา การระวังรักษาความปลอดภัยในการเล่น895-150 ทักษะการเล่นยิมนาสติก (Skill in Gymnastics) 1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมาของยิมนาสติก ความรู้ทั่วไป และคุณค่าของ ยิมนาสติก เทคนิคและทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น มารยาทของการเป็นผู้เล่น และผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกายและการบำรุงรักษาสุขภาพการเล่นด้วยความ ปลอดภัย และการดูแลรักษาอุปกรณ์ยิมนาสติก

895-151 ทักษะการเล่นกีฬามวยสากล (Skill in International Boxing)
              
1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไป วิวัฒนาการและคุณค่าของกีฬามวยสากล ทักษะและ วิธีการป้องกันเฉพาะตัว ระเบียบ กติกา และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและ ผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เป็นนักกีฬาที่ดี การรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยสากล ตลอดจนการ ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ของกีฬามวยสากล895-152 ทักษะการเล่นไอคิโด (Skill in Aikido) 1(0-2-1)

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไอคิโด เทคนิค และทักษะมารยาทที่นักไอคิโดพึงปฏิบัติ และวิธีการหลบหลีก ป้องกันตัวแบบ ต่าง ๆ การบริหารกายและการบำรุงรักษาสุขภาพและการเล่นด้วยความ ปลอดภัย การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ895-153 ทักษะการเล่นฮ็อกกี้ (Skill in Field Hockey) 1(0-2-1)

เรียนทฤษฎี หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค ทักษะในการ เล่นฮ็อกกี้ กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การบริหาร ร่างกาย การเล่นด้วยความปลอดภัย และการดูแลรักษาอุปกรณ์895-154 ทักษะการเล่นซอฟบอล (Skill in Softball)  1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไปและคุณค่าของกีฬาซอฟบอล ทักษะเฉพาะตัว ทักษะ และวิธีการแข่งขันเป็นทีม ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาการแข่งขัน มารยาทของ การเป็นผู้เล่นที่ดี การเล่นด้วยความปลอดภัยและดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา895-155 ทักษะการเล่นโปโลน้ำ (Skill in Water Polo) 1(0-2-1)

ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค ทักษะส่วนบุคคล และทีม ระเบียบข้อบังคับ กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและ ผู้ดูที่ดี การเล่นด้วยความปลอดภัยและการดูแลรักษาอุปกรณ์และสระว่ายน้ำ895-156 การอยู่ค่ายพักแรม (Camping)  1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมาของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพักแรม ประโยชน์ของค่ายฯ หลักการจัดค่ายพักแรม คุณลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี โครงการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม รวมทั้ง ปัญหาต่าง ๆ ของการอยู่ค่ายพักแรม การออกฝึกภาคสนาม และการใช้ชีวิต ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


895-157 ทักษะการเล่นกีฬารักบี้ (Skill in Rugby-Football) 1(0-2-1)

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของกีฬารักบี้ ฟุตบอล ฝึกทักษะพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับกติกาและเทคนิคการเล่นทีม ให้เกิดความซาบซึ้งและมีทัศนคติที่ดี895-158 การพลศึกษาและนันทนาการ (Physical Education and  
               Recreation)
2(1-2-1)

ศึกษาปรัชญาของการพลศึกษา ความมุ่งหมายของการพลศึกษา ต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือก เล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของสันทนาการ ความจำเป็นของสันทนาการในการ ดำรงชีวิต เกมส์สันทนาการ พลศึกษา และสันทนาการในโปรแกรมบรรดิการ การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ895-159 ทักษะการเล่นกีฬามวยไทย (Skill in Muay Thai) 1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไป วิวัฒนาการและคุณค่าของศิลปมวยไทย ทักษะ และ วิธีการป้องกัน ระเบียบกติกาและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เป็นนักกีฬาที่ดี การรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัย การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ของกีฬามวยไทย895-161 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health) 1(1-0-1)

ความมุ่งหมาย คุณค่า และประโยชน์ของการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทาง การเลือกรูปแบบของการออกกำลังกายที่เหมาะสมและการนำไปใช้เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต895-162 ทักษะการเล่นกีฬาแฮนด์บอล (Skills in Handball) 1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทักษะเบื้องต้นเฉพาะตัว ทักษะการเล่นทีม รวมทั้งระเบียบกติกามารยาท ของการเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกาย การบำรุงรักษาสุขภาพและ การดูแลอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล


895-163 ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน (Skills in Badminton) 1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทักษะเฉพาะตัวในการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่ รวมทั้งกติกามารยาทของ การเป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี การบริหารร่างกาย การบำรุงรักษาสุขภาพ และการ ดูแลอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน895-347 กิจกรรมพลศึกษา : เปตอง (Physical Education Activity : 
              petanque
)
1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และคุณประโยชน์ของการ ออกกำลังกาย องค์ประกอบของการมีสุขภาพดี ประวัติความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานวิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาท ในการเล่น การจัดการแข่งขันมารยาทในการเป็นผู้ดูที่ดี การบำรุงรักษาและ ดูแลอุปกรณ์ประเภทวิชากีฬาหลัก

895-241 ฟุตบอล (Soccer)   1(0-2-1)

รายวิชาบังคับก่อน : 895-148

ฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล อภิปรายแนวความคิดในการเล่นฟุตบอล สมัยปัจจุบันและอนาคต ความซาบซึ้งในวิชาฟุตบอล การเล่นเป็นทีม รุกและรับ กติกาการแข่งขัน รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เน้นถึงสภาพการแข่งขัน ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ตัดสินที่ดี895-242 กรีฑา   (Track and Field)   1(0-2-1)

รายวิชาบังคับก่อน : 895-145

ให้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ของกรีฑาทั้งประเภทลู่ ลาน อภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดด้านกรีฑา ทัศนคติ และความซาบซึ้งใน วิชากรีฑา ฝึกทักษะและทัศนคติ วิธีการสร้าง การเก็บรักษาอุปกรณ์และ สิ่งอำนวยความสะดวกในวิชากรีฑา895-243 บาสเกตบอล (Basketball)  1(0-2-1)

รายวิชาบังคับก่อน : 895-143

ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และทักษะในการเล่นบาสเกตบอล อภิปราย เกี่ยวกับความคิด ทัศนคติ คุณค่าของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกทักษะ และเทคนิค การเล่นบาสเกตบอลเป็นรายบุคคล และการเล่นเป็นทีม ยุทธวิธีการเล่นแบบรุก และแบบรับ ระเบียบกติกาการเล่น895-244 วอลเลย์บอล (Volleyball)   1(0-2-1)

รายวิชาบังคับก่อน : 895-144

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีหลักการและปฏิบัติการ ฝึกการตัดสิน การเล่น เป็นทีม ระเบียบกติกา เทคนิคและทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล ยุทธศาสตร์ ในการเล่น895-245 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ (Takraw and Sepak Takraw)
                 
1(0-2-1)

รายวิชาบังคับก่อน : 895-149

อภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิด การเล่นเป็นรายบุคคลและเป็นทีม ยุทธศาสตร์ในการเล่น ฝึกทักษะกับเทคนิคการตัดสินใจ กติกาการแข่งขัน รวมทั้งระเบียบโดยทั่ว ๆ ไป895-246 เทนนิส (Tennis) 1(0-2-1)

รายวิชาบังคับก่อน : 895-142

เรียนรู้ทฤษฎีหลักการ เทคนิคการเล่นเป็นรายบุคคล และเป็นทีม ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการเก็บรักษาอุปกรณ์ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน